Go to content | Go to navigation

Περίληψη προκύρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 10/05/12

[lang_el]

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/74, όπως ισχύουν σήμερα και του Π.Δ. 394/96 και των Ν. 2083/92, 2286/95,

2. Τις διατάξεις των Ν. 545 και 641/77, 1268/82 και 1351, 1400 και 1404/83,1566/85,

3. Την λοιπή νομοθεσία που ισχύει για το Πολυτεχνείο Κρήτης,

4. Το Π.Δ. 18/95 ίδρυσης του ΕΠΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

5. Τον υπ’αριθμόν 691/96 Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΕΠΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων,

6. Το Τεχνικό Παράρτημα του Έργου –Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 09ΣΥΝ-42-998 μεταξύ αφενός, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ως Διαχειριστικής Αρχής και αφετέρου του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (ΕΠΙ) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, (Δικαιούχος Φορέας), με τίτλο «Νανο-τρανζίστορ MOSFET πολλαπλών πυλών : Συμπαγή μοντέλα ρεύματος και θορύβου –Ανάπτυξη εργαλείων αυτοματοποιημένου σχεδιασμού νανο-ηλεκτρονικών – ΝΑΝΟ-ΣΥΜΠΡΑΞΗ».

7. Την από 09-05-2012 / 38η Συνεδρίαση των μελών Δ.Σ. του ΕΠΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού στο πλαίσιο του έργου «Νανο-τρανζίστορ MOSFET πολλαπλών πυλών : Συμπαγή μοντέλα ρεύματος και θορύβου –Ανάπτυξη εργαλείων αυτοματοποιημένου σχεδιασμού νανο-ηλεκτρονικών – ΝΑΝΟ-ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Δράση εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Ματτίας Μπούχερ.

8. Την από 10/05/12 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με το σύστημα προσφορών που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΠΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.

9. Τις ανάγκες του ΕΠΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.

προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό

αγοράς εξοπλισμού, ενός (1) συστήματος που να πραγματοποιεί μετρήσεις ειδικής αντίστασης, αγωγιμότητας, και να επιτρέπει τη πραγματοποίηση και απεικόνιση IV χαρακτηριστικών, βασιζόμενο σε κεντρική μονάδα που να απαρτίζεται από μονάδες πηγής (Source)– μέτρησης (Measurement) – SMU.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: € 21.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Αναλυτικές πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 28210-37260 ή στην ιστοσελίδα του ΕΠΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων στο www.tsi.gr

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτικές προσφορές μέχρι τις 31/05/12 στη Γραμματεία του ΕΠΙΤΣ, υπόψη Μαρίας Κουτρούλη στην ταχυδρομική διεύθυνση :

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων – ΕΠΙΤΣ Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη – Κουνουπιδιανά, Τ.Κ. : 73100,

Χανιά – Κρήτη

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύστημα χαρακτηρισμού (curve tracer)

Σύστημα χαρακτηρισμού ημιαγωγών που να πραγματοποιεί μετρήσεις ειδικής αντίστασης, αγωγιμότητας, και να επιτρέπει τη πραγματοποίηση και απεικόνιση IV χαρακτηριστικών, βασιζόμενο σε κεντρική μονάδα που να απαρτίζεται από μονάδες πηγής (Source)– μέτρησης (Measurement) – SMU.

Ειδικότερα, η κεντρική μονάδα πρέπει :

– να αποτελείται από τουλάχιστον 1 SMU μεσαίας ισχύος και από μία μονάδα γείωσης, ενσωματωμένες σε windows based υπολογιστικό σύστημα

– να μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονα έως και 9 μονάδες SMU υψηλής ισχύος (HPSMU)

– Να μπορεί να εφοδιαστεί με προενισχυτή σε οποιαδήποτε SMU μεσαίας ή υψηλής ισχύος, και να επιτρέπει τη πραγματοποίηση μετρήσεων στα ακόλουθα εύρη τιμών : 10na, 1na, 100pA, 10pA και 1pA

– να έχει ενσωματωμένο σχετικό λογισμικό, το οποίο να είναι δωρεάν αναβαθμίσιμο μελλοντικά και το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον 400 βιβλιοθήκες

– το όλο σύστημα να διαθέτει τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις και βάρος

Η προσφερόμενη SMU και η μονάδα γείωσης θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα ελάχιστα χαρακτηριστικά :

Μονάδα ισχύος πηγής – μέτρησης :

Να υποστηρίζει πηγή και μέτρηση τουλάχιστον από 1pA έως 100mΑ. Εάν για τη κάλυψη του παραπάνω εύρους τιμών απαιτείται η χρήση προενισχυτή, αυτός θα πρέπει να είναι μετακινούμενος και να μπορεί να μεταφέρεται κοντά στο δείγμα, προς αποφυγή θορύβου.

– Μέγιστη έξοδος 210V ή υψηλότερη

– Ανάλυση : 100aA έως 100nA μέτρησης και 1.5 fA έως 5 μA πηγής. Εάν για τη κάλυψη του παραπάνω εύρους τιμών απαιτείται η χρήση προενισχυτή, αυτός θα πρέπει να είναι μετακινούμενος και να μπορεί να μεταφέρεται κοντά στο δείγμα, προς αποφυγή θορύβου.

– 4 κλίμακες τάσης από 200mV έως 200V πηγής και μέτρησης

– Ανάλυση : 1μV έως 200μV μέτρησης και 5μV έως 5mV πηγής

Μονάδα γείωσης :

– Τερματική σύνδεση εξόδου : διπλή τριαξονική, ακροδέκτη 5-κατευθύνσεων

– Χωρητικότητα φορτίου : απεριόριστη

– Μέγιστο ρεύμα : έως 9.5Α

– Αντίσταση καλωδίου : Force ≤ 1Ω, Sense ≤ 10Ω

Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης – ενσωμάτωσης ολοκληρωμένων μονάδων, όπως περαιτέρω SMUs υψηλής ισχύος, παλμικών IV μετρήσεων, μέτρησης χωρητικότητας τάσης, ultra fast IV μετρήσεων, με τα εξής ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά :

Μονάδα παλμικών I/V μετρήσεων (Pulse I/V)

– Γεννήτρια παλμών 2 καναλιών

– Εύρος συχνοτήτων : 1 Hz έως 50 MHz

– Προγραμματιζόμενο πλάτος παλμών : 10 ns μέχρι DC

– Εύρος πλάτους παλμών : 100 mV-20V σε 50 W και 100mV-40V σε MW

– Προγραμματιζόμενες παράμετροι που να περιλαμβάνουν pulse width, duty cycle, rise time, fall time, amplitude, offset

– Παράμετροι μέτρησης παλμών : Εύρος συχνοτήτων DC έως 750MHz, 2 κανάλια

– Μέγιστος ρυθμός δειγματοληψίας 1.25 GS/s ανά κανάλι, on-board memory buffer με μέχρι 16 mega samples ανά κανάλι.

– Η μονάδα πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία καλώδια, συνδέσμους, για σωστές συνδέσεις με την υπό έλεγχο συσκευή. Ειδικό λογισμικό που να περιλαμβάνει UTM (User Test Module) για ακριβείς παλμικές I/V μετρήσεις .

Μονάδα μέτρησης χωρητικότητας – τάσης (CV)

– Εύρος συχνοτήτων : 1KHz – 10MHz

– Μετρούμενοι παράμετροι : Cp-G, Cp-D, Cs-Rs, Cs-D, R-jX, Z-theta

Μήκος καλωδίου : επιλογόμενο από 0m, 1.5m, ή 3m

Χρόνος Ολοκλήρωσης : FAST, NORMAL, QUIET και CUSTOM

– Εύρος μετρούμενης χωρητικότητας : 1μF έως 1pF

– Χρόνος ολοκλήρωσης : γρήγορος, κανονικός, σιγανός και προσαρμοσμένος

– Ελάχιστη ανάλυση : 1ΚΗz, 10KHz, 100KHz, 1 MHz

– Αντίσταση εξόδου : 100Ω

– Τάση πόλωσης ±30V επεκτάσιμη στα 60V ανάλυσης 1mV

– Μέγιστο συνεχές ρεύμα: 10mA

– Δυνατότητα προσθήκης υψηλής τάσης CV μονάδας μέχρι ±400V διαφορικά

– Δυνατότητα προσθήκης High Power επιλογής για 200V/300ma δυνατότητα

– Τύπος σάρωσης : γραμμική, custom

– Πλήθος μετρούμενων σημείων : 4096 σημεία ή καλύτερο

Μονάδα για Ultra Fast IV μετρήσεις

– Εύρος τάσης μέτρησης : τουλάχιστον έως 40V

– Ελάχιστο πλάτος τάσης : 70ns ή καλύτερο

– Εύρος μέτρησης ρεύματος : 100nA – 800mA

– Ελάχιστο πλάτος ρεύματος : 70ns ή καλύτερο

– Ελάχιστος χρόνος μετάβασης : 20ns ή καλύτερο

– Θόρυβος τάσης: 2mV ή μικρότερος

– Θόρυβος ρεύματος : 200pA ή καλύτερο

– Ακρίβεια μέτρησης ρεύματος : ±(0.5% + 1nA)

– Ακρίβεια μέτρησης τάσης : ±(0.25% + 10 mV)

– Settling time : 30ns ή καλύτερο

– ύπαρξη τουλάχιστον δύο ενισχυτών με δυνατότητα μετακίνησης για περιορισμό θορύβου

Χαρακτηριστικά ενσωματωμένου υπολογιστικού συστήματος

Το σύστημα πρέπει να περιέχει ενσωματωμένο Windows based σταθμό εργασίας με τις ακόλουθες ελάχιστες δυνατότητες :

– 500GΒ SATA σκληρό δίσκο

– Εσωτερική οθόνη (ενσωματωμένη) 10 τουλάχιστον ιντσών, ανάλυσης 1024 x 768

– SVGA υποδοχή για απευθείας σύνδεση εξωτερικής οθόνης

– Θύρες επικοινωνίας: Dual Gigabit Ethernet, USB 2.0, RS-232, παράλληλη, GPIB, DVD/CD-RW οπτικό μέσο

Λογισμικό :

– Ο ενσωματωμένος σταθμός εργασίας πρέπει να ελέγχει τις εγκατεστημένες μονάδες πηγής (Source)– μέτρησης (Measurement) στο κεντρικό σταθμό με λογισμικό που να περιλαμβάνεται. Το συνοδευόμενο λογισμικό θα πρέπει να παρέχει λειτουργικό σύστημα Windows XP ή 7 και ένα αμφίδρομο λογισμικό χαρακτηρισμού συσκευών (devices) .

– Το λογισμικό θα πρέπει να είναι απλό στη χρήση έτσι ώστε με το πάτημα ενός κουμπιού να ρυθμίζονται οι μονάδες πηγής (Source)– μέτρησης (Measurement) για τον I/V έλεγχο, καθώς επίσης με το πάτημα ενός κουμπιού να διαχειρίζονται υποστηριζόμενα όργανα από το εν λόγω μηχάνημα, όπως : εξωτερικές μονάδες πηγής (Source)– μέτρησης (Measurement), σταθμοί ακίδων, όργανα μέτρησης χωρητικότητας, παλμικές γεννήτριες και παλμογράφοι. Επίσης με το πάτημα ενός κουμπιού να διαμορφώνεται εσωτερική παλμική γεννήτρια και συσκευή μέτρησης παλμού. Επίσης, το λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα πολλαπλών αναλύσεων και μετρήσεων την ίδια χρονική στιγμή.

– Θα πρέπει να υποστηρίζεται η εξαγωγή των μετρούμενων αποτελεσμάτων για ανάλυση, σε αρχείο με κατάληξη .xls, μέσω USB, CD-RW ή μέσω διαδικτύου.

Το λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζεται και από άλλους υπολογιστές για offline χρήση.

[/lang_el]